+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Obecné

1.Jaký je rozdíl mezi absolutním a relativním tlakem?

Normální atmosférický tlak je stanoven při střední hladině moře (MSL) a má hodnotu 101,325 kPa ≈ 1 bar ≈ 14,5 PSI (zastarale 1atm).

Měření relativního tlaku (nejběžnější způsob měření) se standardně provádí vůči aktuálnímu atmosférickému tlaku v daném místě. Pokud je větší než atmosférický, mluvíme o přetlaku (např. +1000 Pa (rel.)), pokud je menší než atmosférický, mluvíme o podtlaku (např. -15 kPa (rel.)). 

Absolutní tlak se vztahuje vůči tlaku nulovému, tedy k "absolutnímu" vakuu. 

Platí vztah: Pabs = Patm + Prel ... (Pabs - absolutní tlak, Patm - atmosférický tlak, Prel - relativní tlak)

Image 0 

Relativní tlak je také označován s "g" na konci. Tedy například 10 kPag, případně 10 kPa(g).

Absolutní tlak je také označován s "a" na konci. Tedy například 10 bara, případně 10 bar(a).

2.Celkový, statický a dynamický tlak

Celkový tlak pt - u tekutin je roven součtu tlaku statického a dynamického. pt = ps + pd

Statický tlak ps - tlak vyvozený tekutinou za relativního klidu. Je vyvozen tíhou tekutiny a mírou stlačení. Tato složka tlaku se změří klasickými manometry a tento tlak je potřebný na překonání odporu v potrubní síti.

Dynamický tlak pd - tlak, kterým působí proudící reálná tekutina. Je funkcí hustoty média a rychlosti proudění. pd = 1/2 ρ v2

Pokud se médium nepohybuje je statický tlak maximální a dynamický tlak nulový. V případě pohybu stoupá dynamický tlak a statický tlak o tutéž hodnotu klesá. V potrubním systému při změnách průřezu tudíž dochází k přeměně (transformaci) tlaku statického na dynamický a naopak.

Toto je důležité pro výběr ventilátoru / dmychadla / čerpadla a návrh potrubního rozvodu, protože při zúžení potrubí dojde ke zvýšení rychlosti proudění, čímž se zvýší nejen odpor potrubí a dalších prvků, ale navíc se zvyšuje i dynamický tlak a tím se zmenšuje využitelný statický tlak. Dle toho je potom nutné dimenzovat zdroj tlaku.

3.Diferenční tlak

Diferenční tlak ∆p - obecně je to tlak měřený mezi dvěma místy. Není měřen k žádné referenční tlakové hladině, tudíž nezáleží na tom zda, jsou jednotlivé tlaky ve vakuu nebo přetlaku.

Pomocí diferenčního tlaku se měří např. zanesení filtrů, odpor dalších potrubních elementů nebo výkonové charakteristiky ventilátorů, dmychadel a dalších zařízení.

Image 0

4.Pracovní bod vs. štítkové hodnoty

Pracovní bod - jedná se o průsečík pracovní charakteristiky stroje a odporové charakteristiky systému. Jedná se o konkrétní bod s daným průtokem a tlakem, který je pro určitou aplikaci požadován.

Štítkové hodnoty - údaje o výkonu stroje uvedené na typovém štítku. Zpravidla se udává maximální tlak při minimálním průtoku a maximální průtok při minimálním tlaku. Tyto hodnoty se obvykle udávají i v katalozích a technických listech.

U obou vyjádření je důležité pro jaké podmínky média jsou uvedená data platná, tj. jeho teplota, hustota a tlak. Štítkové hodnoty se obvykle uvádějí pro čistý vzduch o teplotě 20°C, hustotě 1,2 kg/m3 a atmosférickém tlaku.

Image 0

5.Požadovaná účinnost elektromotorů

Minimální účinnost elektromotorů určuje nařízení komise 4/2014, směrnice EU 2009/125/ES a norma ČSN EN (IEC) 60034-30. Tyto dokumenty jsou závazné pro všechny státy EU, stanovují čtyři třídy účinnosti IE1 až IE4 a vztahují se pro následující provedení motorů:
 

 • jednootáčkové 3-fázové asynchronní elektromotory s napájením do 1000V (50/60 Hz)
 • jmenovitý výkon PN: 0,75 až 375 kW
 • počet pólů: 2, 4 nebo 6
 • jsou dimenzovány pro druh zatížení S1 (trvalé zatížení) nebo S3 (přerušované zatížení) se jmenovitým zatížením 80% nebo vyšším
 • jsou schopné pracovat s napájením přímo ze sítě

Implementace směrnice:

 • od 16.06.2011 - minimální požadovaná účinnost je IE2
 • od 01.01.2015 - minimální požadovaná účinnost je IE3 (7,5 - 375 kW), pro napájení měničem IE2
 • od 01.01.2017 - minimální požadovaná účinnost je IE3 (0,75 - 375 kW), pro napájení měničem IE2

Požadavky neplatí pro:

 • víceotáčkové motory
 • jednofázové motory
 • 8-pólové motory
 • motory pro druh zatížení S2, S3<80%, S4 až S9
 • ATEX motory do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • motory plně zabudované do výrobku (např. čerpadla, ventilátory, ...), které nemohou být zkoušeny odděleně od stroje
 • motory určené k provozování zcela ponořené do kapaliny
 • motory navržené výhradně pro napájení z měničů
 • pro teplotu okolí nižší než -30°C (chlazení vzduchem) nebo 0°C (chlazení vodou)
 • pro teplotu okolí vyšší než +60°C
 • pro provoz v nadmořských výškách > 4 000 m nad mořem
 • brzdové motory

6.K čemu slouží pojistný ventil?

Pojistný ventil je zařízení, které se při překročení nastaveného přetlaku nebo podtlaku automaticky otevře a tím odvede část média/přivede okolní vzduch z/do chráněného zařízení. Odpouští se většinou do volného prostoru.

FAQ
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme