+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Dmychadla

1.Dmychadlo s bočním kanálem

Dmychadlo s bočním kanálem, také nazýváno s postranním kanálem nebo bokosací, je rotační stroj pro stlačování a dopravu vzduchu i jiných plynů. Pracuje na principu otáčení lopatkového oběžného kola uvnitř pevného statoru, kdy je vzduch nasáván do pracovních "kapes" mezi lopatky a stator a postupně radiálně urychlován a stlačován.

Díky konstrukci je možno je použít i jako vývěvy, tedy pro výrobu podtlaku. Max. dosažitelné výkony jsou: průtok kolem 1100 m3/h, přetlak 600 až 700 mbar (rel.), podtlak -400 až -500 mbar (rel.). Mezi výhody patří bezolejový provoz, jednoduchá kompaktní konstrukce, minimální náklady na údržbu a provoz bez pulzací.

Image 0

2.Lamelové dmychadlo

Lamelové dmychadlo je rotační stroj pro stlačování a dopravu vzduchu i jiných plynů. Pracuje na principu otáčení excentricky uloženého rotoru s výsuvnými lamelami. Ty jsou vlivem odstředivé síly přitlačovány ke statoru a vytváří tak zmenšující se pracovní komůrky, v nichž dochází k postupnému stlačování média.

Lamelová dmychadla se konstruují jako suchá, čili nejsou mazaná olejem. Lamely jsou ze speciálního grafitu.

Díky konstrukci je možno je použít i jako vývěvy, tedy pro výrobu podtlaku. Max. dosažitelné výkony jsou: průtok kolem 500 m3/h, přetlak až 2 bar (rel.), vakuum 100 až 150 mbar (abs.). Mezi výhody patří bezolejový provoz, kompaktní konstrukce a provoz bez pulzací.

Image 0

3.Zubové dmychadlo

Zubové dmychadlo, nazýváno také zobákové, je rotační stroj pro stlačování a dopravu vzduchu i jiných plynů. Pracuje na rotačním principu se dvěma speciálně tvarovanými zubovými rotory, které se protisměrně otáčí ve skříni vývěvy. Při otáčení rotorů dochází k nasávání média, jeho stlačení v kompresní komoře a poté k vytlačení ven. Rotory jsou synchronizovány pomocí převodovky.

Tento typ pracuje bezkontaktně a pro vlastní proces nepotřebuje olej. Ten je použit pouze pro mazání převodovky, ale není ve styku s procházejícím médiem.

Díky konstrukci je možno je použít i jako vývěvy, tedy pro výrobu podtlaku. Max. dosažitelné výkony jsou: průtok kolem 500 m3/h, přetlak až 2 bar (rel.), vakuum 20 až 100 mbar (abs.). Mezi výhody patří bezolejový provoz, kompaktní konstrukce, vysoká účinnost, minimální údržba a nízká energetická náročnost.

Image 0

4.Rootsovo dmychadlo

Rootsovo dmychadlo, nazýváno také s rotačními písty, je rotační stroj pro dopravu vzduchu i jiných plynů. Pracuje na rotačním principu se dvěma speciálně tvarovanými rotory, které se protisměrně otáčí ve skříni vývěvy. Při otáčení rotorů dochází k nasávání média, tlak je poté vyvozován vnější kompresí vůči potrubí. Nedochází zde tedy k vnitřní kompresi nebo ke změně objemu. Rotory jsou synchronizovány pomocí ozubeného převodu. Vlastní rotory jsou obvykle dvouzubové nebo třízubové.

Tento typ pracuje bezkontaktně a pro vlastní proces nepotřebuje olej. Ten je použit pouze pro mazání převodovky, ale není ve styku s procházejícím médiem. Soustrojí dmychadla tvoří kromě pracovního stupně také motor, řemenový převod, tlumič saní a výtlaku, sací filtr, pojistný ventil a zpětná klapka, vše na společném rámu. Často je vše kapotováno v protihlukovém krytu.

Díky konstrukci je možno je použít i jako vývěvy, tedy pro výrobu podtlaku. Max. dosažitelné výkony jsou: průtok 20 000 m3/h, přetlak 1 bar (rel.), vakuum 200 - 500 mbar (abs.).

Image 0

5.Jaká je maximální teplota média pro dmychadla s bočním kanálem?

Max. teplota média na vstupu do dmychadel s bočním kanálem by neměla překročit +40°C.

6.Jaké je zvýšení teploty média v dmychadlech s bočním kanálem?

Teplota média na výstupu z dmychadla může být až o 120°C vyšší než na vstupu. Zvýšení je závislé na pracovním bodě, způsobu provozu a dalších faktorech. Pro konkrétní hodnoty nás prosím kontaktujte.

7.K čemu je pojistný ventil u dmychadel s bočním kanálem a jak pracuje?

Přetlakový pojistný ventil je nutno instalovat u dmychadel s bočním kanálem u nichž může v důsledku provozu dojít k omezení průtoku vzduchu pod kritickou hodnotu a tím k překročení max. provozního tlaku. Provoz v tomto režimu vede k nadměrnému zahřívání dmychadla a přetěžování elektromotoru. V důsledku toho může dojít k zadření oběžného kola a/nebo ložisek, případně ke spálení vinutí motoru.

Samotný ventil je založen na pružinovém mechanismu, který se automaticky otevře, pokud je dosaženo nastaveného limitního tlaku a upustí tak vzduch z dmychadla. Ventil se montuje na výtlačné hrdlo dmychadla a je vždy nastaven na limitní tlak konkrétního dmychadla.

8.K čemu slouží reverzní automat?

Reverzní automat (reverzní jednotka) je elektrickým servopohonem poháněný ventil, který se přímo montuje na příruby dmychadel s bočním kanálem.

Sloužží k přepínání z přetlakového provozu na provoz vakuový ve velmi krátkém čase, anižž by doššlo ke změně směru otáčení nebo k zastavení dmychadla. Doba přepnutí činí cca 0,7 sekund.

9.Aerace

Aerací rozumíme proces provzdušňování určitého materiálu pomocí nuceného vhánění vzduchu. Při tom dochází k okysličení média, míchání a zároveň i k odstranění některých nežádoucích látek.

Využívá se v úpravnách odpadní i pitné vody, pro okysličení vody chovných rybníků a sádek, provzdušňování kompostu a dalších provozech.

Dle aplikace a požadovaného tlaku se používají dmychadla různých typů, s postranním kanálem, membránová, lamelová, zubová, roots, šroubová,...

10.Co znamená označení FU a FUK?

Označení FU znamená, že motor je vhodný pro provoz s frekvenčním měničem, přičemž měnič je umístěn externě v rozvaděči nebo např. na stěně. U motorů s vyšší nominální frekvencí než 50Hz je použití frekvenčního měniče nutné.

U varianty FUK je frekvenční měnič instalován přímo na motoru a tvoří tak se strojem kompaktní celek.

Image 0

11.Může být strojní zařízení s vysokootáčkovým motorem (např. 120 Hz) napojeno přímo na síť 50 Hz?

Ne, elektromotor je konstruován pro napětí 400 V až při vyšších frekvencích (např. 120 Hz). V případě přímého napojení na síť 50 Hz bude přiváděné napětí vyšší a motor bude v důsledku toho přetížen a může následně dojít k jeho poškození.

Vysokootáčkové motory musí být vždy provozovány přes frekvenční měnič !!!

FAQ
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme